කර්මාන්තශාලා සංචාරය

1

ලොජිස්ටික් ප්‍රවාහනය

මුහුදු ප්‍රවාහනය: බහාලුම් නැව්ගත කිරීම / තොග වාහක නැව්ගත කිරීම.

ගොඩබිම් ප්‍රවාහනය: දුම්රිය ප්‍රවාහනය / බහාලුම් ප්‍රවාහනය / මෝටර් රථ ප්‍රවාහනය.

ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය: නියැදි තැපැල් කිරීම.

 • 6
 • 11
 • 5
 • 12
 • 8
 • 10
 • 13
 • 7
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3